ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Watluang Witthaya School