โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้จัดให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนใหม่ เพื่อให้ตอบสนองต่อการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของโรงเรียนมีความเชื่อมโยงและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลมากยิ่งขึ้น 

ทางโรงเรียนวัดหลวงวิทยาจึงได้จัดทำเว็บไซต์ใหม่พร้อม URL ใหม่ โดยใช้ watluang.ac.th ซึ่งเป็นรูปแบบ domain มาตรฐานสากล 

และนอกจากนั้นยังพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การเรียนการสอนร่วมกันมากยิ่งขึ้น การตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น เป็นต้น