ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 101 ถึง 120 จาก 141 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
101ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2023-12-012023-12-01
102ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2023-12-152023-12-15
103ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2024-01-192024-01-19
104ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2024-02-022024-02-02
105ฝ่ายกิจกรรม- ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมหน้าเสาร์ธง - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมพักกลางวัน - ตรวจความเรียบร้อยเรื่องกิจกรรมไหว้พระทุกวันศุกร์ในคาบเรียนชุมนุม - ตรวจความเรียบร้อยกิจกรรมส่งสายรถ 2024-03-012024-03-01
106ฝ่ายกิจกรรมอบรมนักเรียนในโครงการเท่ อย่าง ไทย 2023-08-282023-08-28
107ฝ่ายกิจกรรม ตรวจรายชื่อเด็กนักเรียนขาดเกิน 15 วันและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ขอรายชื่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และขาดเกิน 15 วัน จากครูประจำชั้น ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายปกครอง 2023-02-132023-02-13
108ฝ่ายกิจกรรม ตรวจรายชื่อเด็กนักเรียนขาดเกิน 15 วันและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ขาดเกิน 15 วันและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จากครูประจำชั้น ฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายปกครอง 2023-03-072023-03-07
109ฝ่ายวิชาการโรเนียวข้อสอบปลายภาคฝ่ายวิชาการโรเนียวข้อสอบปลายภาค2023-09-252023-09-29
110รายงานตัวนักเรียนใหม่รายงานตัวนักเรียนใหม่ ระดับ อนุบาล ป.1 และ ป.4 ม.1 และ ม.42019-03-302019-03-30
111ละครประวัติศาสตร์ชาติไทยแสดงละครเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย2023-01-122023-01-13
112เลือกตั้งสภานักเรียนเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2567 2023-11-152023-11-15
113วันบัณฑิตน้อย และวันปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 25662024-03-012024-03-01
114วันปัจฉิมนิเทศน์ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนระดับอนุบาล 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62023-03-102023-03-10
115วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25612018-05-15(ไม่ได้ตั้ง)
116วันอำลาสถาบันวันอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2023-03-092023-03-09
117วันอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดี กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 25662024-02-292024-02-29
118ส่ง ปพ.5 /บันทึกขออนุมัติให้0 ร มส. กับนักเรียนส่ง ปพ.5 /บันทึกขออนุมัติให้0 ร มส. กับนักเรียน2023-10-202023-10-20
119ส่งข้อสอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษาส่งข้อสอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษา2023-09-182023-09-22
120ส่งข้อสอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษาส่งข้อสอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา2023-09-182023-09-22