ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหลวงวิทยา อายุ ๕-๑๒ ปี

Watluang Witthaya School