ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหลวงวิทยา อายุ ๕-๑๒ ปี

Watluang Witthaya School

เรื่องที่เกี่ยวข้อง