โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ได้จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และภัยของยาเสพติด

Watluang Witthaya School