งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

Watluang Witthaya School

งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันที่ ๒๔ –๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้นักเรียนได้เข้าประกวดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและได้รับรางวัล ดังนี้ กิจกรรมบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิงสุภาพร เหลียวสูง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับโล่รางวัลจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่นายโสภณ ศรีพูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รับโล่รางวัลจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรม และกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชมเชย

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง