วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กราบขอขอบพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมฐิติญาณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ ธรรมยุต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ในการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดให้มีการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักธรรม และธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาในระดับนักธรรมตรีถึงระดับนักธรรมเอก ทั้งนี้การสอบนักธรรมจะทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ใน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป โดยมีนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรม ดังนี้ ระดับประถมศึกษา นักธรรมชั้นตรี ๑๓๕ คน นักธรรมชั้นโท ู๖๕ คน นักธรรมชั้นเอก ๒ คน ระดับมัธยมศึกษา นักธรรมชั้นตรี ๑๑๒ คน นักธรรมชั้นโท ๑๕๕ คน นักธรรมชั้นเอก ๑๖๒ คน รวมทั้งสิ้น ๖๓๑ คน