แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนวัดหลวงวิทยามีความตระหนักในการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปฏิบัติตามนโยบาย

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการหยุดเรียนในวันที่ 6 มกราคม 2564 ถึง 11 มกราคม 2564 แจ้งเพื่อทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ