ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

การอ่านคำควบกล้ำ ร, ล, ว (ควบกล้ำแท้) คลิกที่นี่

การพูดแสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่

การอ่านคำควบกล้ำไม่แท้ คลิกที่นี่

คำบุพบท คลิกที่นี่

การอ่านออกเสียงคำที่มีอักษรนำ คลิกที่นี่

คำสันธาน คลิกที่นี่

การอ่านจับใจความจากบทความ คลิกที่นี่

คำอุทาน คลิกที่นี่

การใช้พจนานุกรม คลิกที่นี่

คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ คลิกที่นี่

การเขียนคำขวัญ คลิกที่นี่

คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย คลิกที่นี่

การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง คลิกที่นี่

สำนวน คำพังเพย สุภาษิต คลิกที่นี่

การนำแผนภาพโครงเรื่องไปพัฒนางานเขียน คลิกที่นี่

นิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม คลิกที่นี่

การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ คลิกที่นี่

วรรณคดีในบทเรียน เรื่อง กระเช้าสีดา คลิกที่นี่

การตั้งคำถาม การตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

ถามตอบกับครู DLIT

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

จรัสศรี นามเสนาะ
ณันท์ขจร กันชาติ
ชิดหทัย อ่อนสนิท
ธนัชา ไกรอนุพงษ์
สุกัญญา สุวรรณรัตน์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ