ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

การอ่านจับใจความสารคดี คลิกที่นี่

การเขียนแผนความคิด คลิกที่นี่

การอ่านจับใจความบทความ คลิกที่นี่

การเขียนเรียงความ คลิกที่นี่

การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คลิกที่นี่

การเขียนย่อความจากพระบรมราโชวาท คลิกที่นี่

การเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ คลิกที่นี่

การโฆษณา คลิกที่นี่

คำเป็น คำตาย คลิกที่นี่

การระบุลักษณะของประโยค คลิกที่นี่

การเขียนคำขวัญ คลิกที่นี่

ภาษาพูด ภาษาเขียน คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถามตอบกับครู DLIT

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

 

ศรีอัมพร ประทุมนันท์
ปริศนา กลั่นเขตรกรรม
บังอร สุไลมาน
สุนันทา โยทองยศ
พิสมัย พันสาย
มยุรี ศิริยานนท์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย