นางสาวจิตรวดี แสนสีแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564