โรงเรียนวัดหลวงวิทยารับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกระดับชั้นดังนี้

  • ชั้นอนุบาล
  • ชั้นประถมศึกษา
  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย